Skip to content

Jake Weary

เรื่องย่อ Trigger Warning (2024) ลั่นไกเตือน

เรื่องย่อ Trigger Warning (2024) ลั่นไกเตือน

คอมมานโดสาวจากหน่วยรบพิเศษพบเครือข่ายสมคบคิดอันตราย เมื่อเดินทางกลับมายังบ้านเกิด เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับการตายของพ่อ